13. júna 2016

Stanovy klubu

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 Článok 1

Základné ustanovenie

 1. Názov občianskeho združenia: Športový strelecký klub taktickej a bojovej streľby Zobor.
 2. Sídlo občianskeho združenia: Ďumbierska 5, 949 01 Nitra.
 3. Oficiálna skratka občianskeho združenia: ŠSK-TABS.
 4. Športový strelecký klub taktickej a bojovej streľby Zobor (ďalej len ŠSK-TABS)
  je občianskym združením, v ktorom sa dobrovoľne združujú jednotlivci so záujmom:
 5. o rozvoj športovej streľby, organizačnej, osvetovej a výchovnej činnosti v športovom odvetví streľby a ďalších telovýchovných odvetviach,
 6. podporovať účasť svojich členov na súťažiach na Slovensku i v zahraničí, vychovávať a vzdelávať mládež v problematike civilnej obrany,
 7. podporovať športovú činnosť mládeže smerujúcu k ich neskoršiemu plnohodnotnému zapojeniu do streleckého športu.
 8. ŠSK-TABS je združením, ktoré svoju činnosť vyvíja v súlade s Ústavou a zákonmi SR.
 9. ŠSK-TABS vo vzťahu k iným subjektom sa riadi všeobecne platnými zásadami činnosti samostatných rovnoprávnych subjektov pri rešpektovaní nezasahovania do ich pôsobnosti.
 10. ŠSK-TABS ako nezávislé občianske združenie môže v súlade s potrebami športovej streľby združovať a koordinovať svoju činnosť s inými športovými zväzmi a asociáciami v SR a v zahraničí.
 11. ŠSK-TABS je samostatným právnym subjektom.

 

Článok 2

Záujmy, poslanie, ciele a úlohy

 1. ŠSK-TABS presadzuje záujmy streleckého športu, zabezpečuje všestranný rozvoj streľby a spoluprácu so streleckými organizáciami a asociáciami (slovenskými aj medzinárodnými), ktorých program zahŕňa záujem a starostlivosť o športovú streľbu a ďalšie telovýchovné športové aktivity.
 2. Poslaním a cieľom ŠSK-TABS je rozvoj psychických, fyzických, morálnych a etických vlastností svojich členov, podpora ich zdravia regeneráciou duševných a fyzických síl športom, aktívne využívanie voľného času a podpora mládeže so záujmom o strelecký šport.
 3. ŠSK-TABS pri presadzovaní svojich záujmov, zabezpečenia napĺňania poslania a dosahovania cieľa sa sústreďuje na plnenie hlavne týchto úloh:
 4. bezplatne poskytuje svojim členom odborné rady týkajúce sa strelectva,
 5. realizuje prostredníctvom svojich odborných inštruktorov pre svojich členov výcvik zaobchádzania so zbraňou,
 6. realizuje špeciálne kurzy, semináre, sústredenia a iné odborné činnosti vo vzťahu k streleckej činnosti,
 7. organizuje vzdelávacie, výchovné a odborné podujatia,
 8. získava a organizuje mládež pre činnosť v ŠSK-TABS,
 9. zapožičiava športové prostriedky slúžiace k streleckému športu podľa možností klubu,
 10. organizuje kurzy a výcvik zaobchádzania so strelnou zbraňou,
 11. podľa svojich možností mediálne a inak propaguje svoje záujmy, poslanie a cieľ,
 12. organizuje súťaže a stretnutia členov i nečlenov klubu s celoslovenskou pôsobnosťou a taktiež organizuje nešportové stretnutia členov klubu,
 13. organizuje športové podujatia pre mládež so zameraním na športové disciplíny využiteľné v streleckom športe,
 14. organizuje semináre s cieľom zvýšenia športových i morálnych kvalít členov klubu,
 15. venuje sa všeobecnej a špeciálnej športovej príprave svojich členov a  mládeže zaujímajúcich sa o strelecký šport,
 16. v rámci svojich možností poskytuje príspevky a materiálnu pomoc svojim členom
  vo vzťahu k napĺňaniu cieľa a poslania ŠSK-TABS,
 17. v rámci svojich možností pomáha svojim členom pri zvyšovaní ich odborností
  vo vzťahu k napĺňaniu cieľa a poslania ŠSK-TABS,
 18. spolupracuje s inými športovými a záujmovými organizáciami v SR a taktiež s obdobnými organizáciami v zahraničí za účelom výmeny skúseností a účasti na medzinárodných podujatiach,
 19. získava sponzorov pre svoju činnosť.
 20. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže ŠSK-TABS vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť súvisiacu s presadzovaním svojich záujmov, napĺňaním poslania, dosahovania cieľa a plnenia úloh v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
 21. ŠSK-TABS môže za účelom podpory presadzovania svojich záujmov, zabezpečenia napĺňania poslania, dosahovania cieľa a plnenia úloh vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť a vstupovať do obchodných vzťahov.

 

2) PODMIENKY ČLENSTVA

Článok 3

Členstvo

 1. O prijatí za člena ŠSK-TABS rozhoduje na základe písomnej prihlášky výbor ŠSK-TABS. Vzor prihlášky („Prihláška za riadneho člena/-ku Športového streleckého klubu taktickej a bojovej streľby Zobor“) je súčasťou vnútorného poriadku.
 2. Členstvo v ŠSK-TABS je dobrovoľné.
 3. Členom ŠSK-TABS môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré súhlasia
  so  stanovami a cieľom klubu.
 4. Členom ŠSK-TABS sa môže stať aj osoba mladšia ako 18 rokov, ale len s písomným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Pri streleckých aktivitách (pri realizovaní streľby) osôb mladších ako 18 rokov je prítomný aj zákonný zástupca, ktorý preberá trestnú zodpovednosť aj za škody spôsobené na zdraví a majetku  danou osobou.
 5. Členstvo ŠSK-TABS vzniká dňom prijatia za člena a zaplatením členského príspevku  v súlade s vnútorným poriadkom ŠSK-TABS.
 6. Pri prijatí člena po 1.decembri a zaplatení členského príspevku je tento členský príspevok platný na ďalší kalendárny rok.
 7. Dokladom členstva je členský preukaz vydaný predsedníctvom, ktorý je v evidencii klubu a potvrdenie o zaplatení členského príspevku na daný kalendárny rok, prípadne  za predchádzajúci kalendárny rok, pričom na takéhoto člena ŠSK-TABS  sa vzťahuje bod h), odseku 1, Článku 7 predmetných stanov.
 8. Pre získanie oprávnenia (predĺženie oprávnenia) zbrojného preukazu vydáva výbor ŠSK-TABS osobitné potvrdenie v súlade s právnymi predpismi SR, teda potvrdenie právnickej osoby – streleckej organizácie zaoberajúcej sa športovou činnosťou, ktorej súčasťou je športová streľba podľa pravidiel platných na území SR alebo medzinárodných pravidiel o členstve, ak člen ŠSK-TABS žiada o vydanie skupiny E zbrojného preukazu (oprávnenie držať zbraň a strelivo na športové účely).
 9. Čestné členstvo v ŠSK-TABS:
 10. sa môže udeliť fyzickej a právnickej osobe za zásluhy rozvoja strelectva alebo obdobnú prospešnú činnosť v rezorte strelectva, prípadne za zásluhy pre činnosť ŠSK-TABS,
 11. navrhuje výbor ŠSK-TABS po schválení valným zhromaždením ŠSK-TABS,
 12. čestným členom môže byť osoba, ktorá nie je občanom SR a nemá trvalé bydlisko
  na území SR.
 13. Čestný člen ŠSK-TABS má právo:
 14. byť informovaný a podieľať sa na činnosti ŠSK-TABS,
 15. podávať návrhy na činnosť ŠSK-TABS,
 16. Čestný člen nie je povinný zaplatiť členský príspevok.
 17. Čestný člen nemá hlasovacie právo.
 18. Do členskej základne ŠSK-TABS sú prijímaní občania s trvalým bydliskom na území SR, ktorí sú plne spôsobilí na právne úkony a súhlasia s poslaním a stanovami ŠSK-TABS . Ich vstup je na základe dobrovoľnosti. Členstvo je schvaľované výborom ŠSK-TABS.
  Za svoje konanie a zaobchádzanie so strelnou zbraňou na strelnici sú plne zodpovední.
 19. Zatajenie a neinformovanie o svojom chorobnom duševnom alebo fyzickom stave
  je dôvodom na okamžité vylúčenie z členskej základne.
 20. Výšku členského príspevku v ŠSK-TABS stanovuje výbor ŠSK-TABS.
 21. Členovia prípravného výboru ŠSK-TABS sa stávajú členmi ŠSK TABS dňom jeho registrácie na Ministerstve vnútra SR.

  

Článok 4

Práva a povinnosti členov ŠSK-TABS

 1. Člen ŠSK-TABS má právo:
 2. zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na valnom zhromaždení,
 3. voliť a byť volený do orgánov ŠSK-TABS,
 4. zúčastňovať sa aktívne na činnosti ŠSK-TABS ako športovec, tréner, rozhodca, funkcionár alebo ako člen,
 5. podávať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom ŠSK-TABS.
 6. Členovia môžu v rámci ŠSK-TABS vytvárať športové tímy bez obmedzenia počtu členov v tíme.
 7. Člen ŠSK-TABS je povinný:
 8. zaplatiť členský príspevok v čiastke a termíne stanovenom orgánmi ŠSK-TABS,
 9. zaplatiť členský príspevok za celý kalendárny rok v roku, v ktorom žiada o členstvo,
 10. podieľať sa na činnosti, správe a hospodárení s majetkom ŠSK-TABS,
 11. zúčastniť sa minimálne 50% účasťou na brigádnickej činnosti v ŠSK-TABS,
 12. dodržiavať stanovy a ostatné interné predpisy ŠSK-TABS, pričom výška členského príspevku sa stanovuje každý rok na valnom zhromaždení,
 13. plniť rozhodnutia orgánov ŠSK-TABS,
 14. nahradiť ŠSK-TABS vzniknutú škodu, za vznik ktorej zodpovedá. Odstrániť všetky nedostatky, ktoré spôsobil svojim negatívnym konaním,
 15. počas priebehu streleckej súťaže, ktorú organizuje ŠSK-TABS, je povinný každý zúčastnený športovec dodržiavať prísny zákaz konzumácie alkoholu a iných zákonom zakázaných omamných a psychotropných látok,
 16. zaistiť si plné poistenie svojej osoby na vlastné náklady, ŠSK-TABS nezodpovedá
  za žiadne škody prípadne ujmy spôsobené činnosťou svojich členov.

  

Článok 5

Členská disciplína

 1. Členovi ŠSK-TABS, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z členstva v ŠSK-TABS
  a na nápravu vzhľadom na závažnosť porušenia nepostačuje pohovor, môže výbor ŠSK-TABS podľa miery zavinenia a ostatných okolností uložiť tieto druhy disciplinárnych opatrení:
 2. pokarhanie pred výborom ŠSK-TABS ,
 3. finančná pokuta 100 €,
 4. finančná pokuta 200 €, pri opakovanom incidente,
 5. vylúčenie zo ŠSK-TABS na dobu 1 kalendárneho roku. Po uplynutí jedného kalendárneho roku musí výbor ŠSK-TABS opätovne rozhodnúť o prijatí za člena ŠSK-TABS,
 6. trvalé vylúčenie z ŠSK-TABS.
 7. Proti disciplinárnemu opatreniu výboru ŠSK-TABS sa môže dotknutý člen
  ŠSK-TABS odvolať písomne k valnému zhromaždeniu a to do 15-tich kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia o disciplinárnom opatrení. Toto odvolanie je potrebné písomne predložiť výboru, ktorý ho následne predloží na zasadaní valného zhromaždenia alebo mimoriadnom zasadaní valného zhromaždenia a to podľa toho, ktoré zasadanie sa uskutoční v skoršom termíne. Odvolací orgán – valné zhromaždenie, odvolanie prerokuje na najbližšom zasadnutí po doručení odvolania a do 15-tich kalendárnych dní po rozhodnutí o odvolaní písomnou formou oznámi výsledok rozhodnutia dotknutému členovi. Proti rozhodnutiu valného zhromaždenia a vynesenému disciplinárnemu opatreniu v odvolacom konaní sa ďalšie odvolanie nepripúšťa.

Ak dotknutý člen ŠSK-TABS nepodá odvolanie v stanovenej lehote, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť.

 1. Pri neabsolvovaní potrebného počtu brigádnickej činnosti (menej ako 50%) v ŠSK-TABS výbor ŠSK-TABS udelí pokutu 15 €. Ak sa člen nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť 50% brigád a menovaný člen chce absolvovať brigádu a neplatiť pokutu, výbor ŠSK-TABS mu môže dodatočne určiť individuálnu formu brigád. Túto skutočnosť je potrebné nahlásiť výboru ŠSK-TABS do konca 8. kalendárneho mesiaca (august) daného kalendárneho roku, aby bolo včas rozhodnuté o forme náhradnej brigády.

  

Článok 6

Zakázané konanie člena

Zakazuje sa s následkom okamžitého vylúčenia zo ŠSK-TABS :

 1. vytvárať činnosť, ktorá smeruje proti záujmom ŠSK-TABS,
 2. ohováranie a poškodzovanie dobrého mena ŠSK-TABS, jeho funkcionárov a členov.

 

Článok 7

Zánik členstva v ŠSK-TABS

 1. Členstvo v ŠSK-TABS zaniká:
 2. úmrtím člena ŠSK-TABS,
 3. vystúpením člena, pričom vystúpenie treba oznámiť písomne výboru ŠSK-TABS,
 4. vylúčením zo ŠSK-TABS pre závažné previnenie a konanie nezlučiteľné s členstvom,
 5. nesplnením povinností člena,
 6. konaním tzv. „zakázaného konania člena“,
 7. prestupom do iného streleckého klubu,
 8. zánikom streleckého klubu,
 9. nezaplatením riadnych  alebo účelových členských príspevkov v stanovenej lehote. Pri nezaplatení členského príspevku má dodatočne člen ŠSK-TABS nárok na ochrannú dobu jedného kalendárneho roku zaplatiť členský príspevok.
 10. Pri zániku členstva je člen povinný odovzdať výboru ŠSK-TABS členský preukaz a všetok zapožičaný materiál, výstroj a výzbroj.

 

3) ORGÁNY ŠSK-TABS

 Článok 8

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom ŠSK-TABS.
 2. Valné zhromaždenie je tvorené všetkými členmi ŠSK-TABS, stretáva sa raz ročne.
 3. Valné zhromaždenie je uznášania schopné ak sa ho zúčastní 50% všetkých členov ŠSK-TABS. Ak po 30 min. po zahájení valného zhromaždenia nie je prítomných minimálne 50% členov ŠSK-TABS, môže výbor ŠSK-TABS rozhodnúť, že valné zhromaždenie bude uznášania schopné aj s minimálnym množstvom zúčastnených členov ŠSK-TABS.
 4. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá výbor ŠSK-TABS do 30 kalendárnych dní v týchto prípadoch:
 5. na návrh polovice členov, ktorí o to požiadajú formou petície, ktorá je doručená výboru ŠSK-TABS,
 6. ak je prostredníctvom výboru valnému zhromaždenie adresované odvolanie dotknutého člena proti disciplinárnemu opatreniu.

Doba 30-tich kalendárnych dní začína plynúť nasledujúcim dňom po dni doručenia petície      v bode a), alebo doručení odvolania v bode b).

 

Článok 9

Výbor

 1. Výbor ŠSK-TABS je výkonným a riadiacim orgánom ŠSK-TABS, ktorý realizuje uznesenia z valného zhromaždenia.
 2. Výbor ŠSK-TABS je zložený z predsedu, tajomníka a hospodára.
 3. Výbor ŠSK-TABS je volený valným zhromaždením na obdobie troch kalendárnych rokov.
 4. Všetky zasadnutia a valné zhromaždenia vedie predseda, v jeho neprítomnosti tajomník.
 5. Výbor ŠSK-TABS vypracováva plán činnosti, návrh rozpočtu, správu o hospodárení.
 6. Výbor ŠSK-TABS vypracováva a aktualizuje vnútorný poriadok ŠSK-TABS.
 7. Výbor ŠSK-TABS je oprávnený zvolať v prípade potreby aj účelové zasadnutia členov
  ŠSK-TABS, takéto zasadnutia nie sú považované za valné zhromaždenie a nemôžu na nich byť prijímané záväzné uznesenia pre činnosť ŠSK-TABS.
 8. Funkcie volených členov ŠSK-TABS sú čestné a bezplatné. Za plnenie úloh
  s výkonom funkcie sa môžu funkcionárom priznať odmeny. Funkcionárom patrí náhrada výdavkov spojených s výkonom funkcie v ŠSK-TABS podľa platných predpisov.

 

Článok 10

Predseda

 1. Predseda je štatutárnym orgánom ŠSK-TABS .
 2. Predseda ustanovuje do funkcie tajomníka aj hospodára ŠSK-TABS po schválení
  a odhlasovaní valným zhromaždením ŠSK-TABS.
 3. Predseda zvoláva a riadi všetky zasadnutia a valné zhromaždenia ŠSK-TABS.
 4. V neprítomnosti zastupuje predsedu tajomník alebo osoba poverená predsedom streleckého klubu.
 5. Predseda po zvolení do funkcie má právo navrhnúť výbor ŠSK-TABS, ktorý však musí odhlasovať minimálne 50% všetkých prítomných členov valného zhromaždenia. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

 

Článok 11

Tajomník

 1. Tajomník je zástupcom ŠSK-TABS, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 2. Tajomník zastupuje predsedu vo všetkých konaniach, v prípade potreby vedie zasadnutia a valné zhromaždenia ŠSK-TABS.

 

Článok 12

Hospodár

 Hospodár zabezpečuje hospodárenie majetku ŠSK-TABS, ktorý je v jeho správe. Vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku a je zaň zodpovedný. Za svoju činnosť

 1. sa zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 2. Realizuje a navrhuje brigádnickú činnosť.
 3. Dohliada, aby hnuteľný a nehnuteľný majetok bol použitý len na podporu ŠSK-TABS.

  

Článok 13

Revízor

 1. Revízor je kontrolný orgán ŠSK-TABS, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu, ktoré ho aj volí na obdobie troch rokov. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom vo výbore ŠSK-TABS (uvedený v Článku 9), pričom jeho prioritné činnosti a úlohy sú:
 2. dozerať na dodržiavanie stanov ŠSK-TABS, rozhodnutí výboru ŠSK-TABS, uznesení z valného zhromaždenia, vnútorných predpisov a všeobecných záväzných právnych predpisov,
 3. dbať na súlad medzi rozhodnutiami výboru ŠSK-TABS, uznesení valného zhromaždenia, vnútornými predpismi a všeobecne záväznými predpismi,
 4. kontrolovať hospodárenie ŠSK-TABS, upozorňovať výbor ŠSK-TABS na nedostatky a navrhovať opatrenia na ich odstránenie,
 5. posudzovať ročnú správu o činnosti ŠSK-TABS, návrh rozpočtu a správu o hospodárení ŠSK-TABS výborom ŠSK-TABS pred tým, ako ju príjme valné zhromaždenie,
 6. vykonávať kontroly ŠSK-TABS na písomné požiadanie minimálne 50% členov
  ŠSK-TABS  s právom hlasovať.
 7. Revízor vypracúva zo svojej činnosti tzv. revíznu správu, ktorú predkladá valnému zhromaždeniu.

 

4) SPRÁVA  A  ZÁNIK ŠSK-TABS

 Článok 14

Hospodárenie ŠSK-TABS

 1. ŠSK-TABS obhospodaruje hnuteľný a nehnuteľný majetok.
 2. Majetok ŠSK-TABS môže byť tvorený finančnými fondmi, právami z cenných papierov a akcií, ziskom z podielových listov, pohľadávkami a inými majetkovými právami.
 3. Zdrojom majetku sú:
 4. členské príspevky,
 5. dary, príspevky, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,
 6. dotácie zo štátneho rozpočtu,
 7. príjmy zo športovej, spoločenskej, vzdelávacej a inej verejnoprospešnej činnosti,
 8. príjmy z podnikateľskej činnosti, prenájmu majetku a z predaja majetku,
 9. príjmy z vkladov, účtov, výnosov z cenných papierov, výnosov z akcií a podielových listov a z pohľadávok,
 10. príjmy a výnosy z účasti na podnikateľskej činnosti a poskytovania služieb
  ŠSK-TABS,
 11. príjmy z iných činností pri napĺňaní cieľa ŠSK-TABS,
 12. iné príjmy.
 13. Pre získanie finančných prostriedkov môže ŠSK-TABS rozvíjať hospodársku činnosť v súlade s právnym poriadkom SR v týchto oblastiach:
 14. prevádzkovanie športových a technických zariadení a zariadení, určených
  na športovanie, regeneráciu a rekondíciu,
 15. prevádzkovanie odborných a zdokonaľovacích kurzov pre vlastných členov, športovcov, trénerov, rozhodcov, inštruktorov, iných záujemcov a pod.,
 16. vykonávanie reklamnej činnosti pri vydávaní propagačných a metodických materiálov,
 17. organizovanie podujatí na zabezpečenie cieľa, poslania a predmetu činnosti
  ŠSK-TABS,
 18. organizovanie tréningov, kurzov, seminárov a odborných činností súvisiacich
  so záujmami, poslaním, dosahovaním cieľa a plnením úloh,
 19. vydavateľská, reklamná a propagačná činnosť,
 20. metodická, odborná a poradenská činnosť,
 21. nákup, výroba a predaj tréningových a športových pomôcok a zariadení.
 22. Na presadzovanie svojich záujmov, napĺňanie poslania, dosahovania cieľa a plnenia úloh môže byť ŠSK-TABS, spoločníkom alebo akcionárom a pod., iných právnických osôb.
 23. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením.
  Za hospodárenie zodpovedá výbor ŠSK-TABS. Pri získaní sponzorského príspevku alebo sponzorského daru  je potrebné, aby sa daný dar využíval v ŠSK-TABS po dobu piatich kalendárnych rokov.Po stanovenej dobe si môže menovaná osoba, ktorá dar získala, tento zobrať do svojho užívania.
 24. Pri získaní materiálneho daru, finančnej hodnoty 150 € a viac, menovaný môže požiadať výbor ŠSK-TABS o zrušenie zaplatenia členského príspevku až na dva kalendárne roky.
 25. ŠSK-TABS má právo používať pri svojej činnosti:
 26. vlajku,
 27. znak,
 28. zástavu,
 29. odznaky,
 30. nášivky,
 31. pečiatky so svojím znakom a názvom.
 32. Všetky označenia ŠSK-TABS sú schvaľované predsedníctvom a nesmú byť použité, modifikované ani inak upravované bez súhlasu predsedníctva. .

  

Článok 15

Zánik ŠSK-TABS

 1. ŠSK-TABS zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným streleckým klubom alebo združením po rozhodnutí valného zhromaždenia.
 2. ŠSK-TABS zaniká rozhodnutím valného zhromaždenia pri hlasovaní 90% väčšinou hlasov svojich členov.
 3. Ak ŠSK-TABS zanikne odhlasovaním  90% väčšiny všetkých členov,
  alebo rozpustením, valné zhromaždenie ustanoví hlavného likvidátora alebo likvidačnú komisiu.
 4. Pri likvidácii ŠSK-TABS sa najprv uhradia všetky pohľadávky streleckého klubu. Zvyšný majetok sa v prípade likvidácie použije podľa likvidačných opatrení schválených valným zhromaždením. Likvidáciu vykoná likvidátor alebo likvidačná komisia poverená výborom ŠSK-TABS.

 

Článok 16

Záverečné ustanovenia

 1. Záležitosti, ktoré nie sú upravené v týchto stanovách alebo v ďalších interných dokumentoch ŠSK-TABS, sa riešia podľa platných právnych predpisov.
 2. ŠSK-TABS vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.
 3. Tieto stanovy môžu byť menené len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia ŠSK-TABS.

 

V Nitre dňa 8.12. 2014